Majorka 2010 [4] » 4. 04_Trasy [64] 1. A1_IMG_4310_V2.JPG Capocorb Vell (osiedle z epoki talayotyckiej, 1000-800 r. p.n.e). 2. A2_IMG_4326_V2.JPG Capocorb Vell (osiedle z epoki talayotyckiej, 1000-800 r. p.n.e). 3. B1_IMG_4000_V1.JPG W okolicy Bunyola. 4. C1_IMG_4005_V3.JPG Między Bunyola a Orient. Coll de Honor, 550 m.n.p.m. 5. C2_IMG_4014_V3.JPG Między Bunyola a Orient. Coll de Honor, 550 m.n.p.m. 6. D1_IMG_4048_V1.JPG W okolicy Orient. 7. D2_IMG_4036_V1.JPG W okolicy Orient. 8. D6_IMG_4050_V2.JPG Orient. 9. D7_IMG_4054_V4.JPG Orient. 10. D8_IMG_4049_V1.JPG Orient. 11. DA_IMG_4055_V1.JPG Między Orient a Alaró. 12. DB_IMG_4070_V2.JPG Między Orient a Alaró. Drzewa oliwkowe. 13. DC_IMG_4061_V1.JPG Między Orient a Alaró. Drzewa oliwkowe. 14. DD_IMG_4057_V1.JPG Między Orient a Alaró. Drzewa oliwkowe. 15. E1_IMG_4302_V2.JPG Między Bunyola a Sóller. 16. E2_IMG_4256_V2.JPG Między Bunyola a Sóller. Coll de Sóller, 497 m.n.p.m. 17. E3_IMG_4294_V5.JPG Sóller. Zabytkowy tramwaj. 18. F1_IMG_4131_V2.JPG Cala Figuera. 19. F2_IMG_4173_V2.JPG Cala Figuera. 20. F3_IMG_4176_V2.JPG Cala Figuera. 21. F4_IMG_4087_V3.JPG Cala Figuera. 22. F5_IMG_4195_V2.JPG Cala Figuera. 23. F6_IMG_4197_V6.JPG Cala Figuera. 24. FB_IMG_4161_V2.JPG Cala Figuera. 25. FC_IMG_4161_V8.JPG Cala Figuera. 26. FE_IMG_4165_V1.JPG Cala Figuera. 27. FF_IMG_4165_V3.JPG Cala Figuera. 28. FG_IMG_4188_V1.JPG Cala Figuera. 29. FH_IMG_4187_V3.JPG Cala Figuera. 30. K1_IMG_4407_V1.JPG Cala Pi. Wieża strażnicza, 1659 r. 31. K2_IMG_4343_V1.JPG Cala Pi. 32. K3_IMG_4333_V9.JPG Cala Pi. 33. K4_IMG_4351_V4.JPG Cala Pi. 34. K5_IMG_4346_V1.JPG Cala Pi. 35. K6_IMG_4336_V3.JPG Cala Pi. 36. K7_IMG_4332_V1.JPG Cala Pi. 37. K8_IMG_4331_V2.JPG Cala Pi. 38. KA_IMG_4368_V2.JPG Cala Pi. 39. KB_IMG_4367_V1.JPG Cala Pi. 40. KD_IMG_4397_V2.JPG Cala Pi. 41. KE_IMG_4399_V2.JPG Cala Pi. 42. KF_IMG_4405_V6.JPG Cala Pi. 43. KG_IMG_4401_V2.JPG Cala Pi. 44. N1_IMG_4439_V1.JPG Cap Blanc. 45. N5_IMG_4448_V1.JPG Cap Blanc. 46. NA_IMG_4438_V9.JPG Cap Blanc. 47. NB_IMG_4447_V7.JPG Cap Blanc. 48. P1_IMG_4480_V1.JPG Cap Blanc. 49. P2_IMG_4476_V1.JPG Cap Blanc. 50. P5_IMG_4437_V8.JPG Cap Blanc. 51. R3_IMG_4464_V4.JPG Cap Blanc. 52. R4_IMG_4464_VA.JPG Cap Blanc. 53. RA_IMG_4469_V1.JPG Cap Blanc. 54. RB_IMG_4469_VE.JPG Cap Blanc. 55. S1_IMG_4481_V2.JPG Cap Blanc. 56. S2_IMG_4476_V3.JPG Cap Blanc. 57. SA_IMG_4472_VA.JPG Cap Blanc. 58. SB_IMG_4475_VB.JPG Cap Blanc. 59. T2_IMG_4441_V2.JPG Cap Blanc. 60. TB_IMG_4460_V3.JPG Cap Blanc. 61. TK_IMG_4460_VE.JPG Cap Blanc. 62. X1_IMG_4435_V1.JPG Cap Blanc. 63. X2_IMG_4433_V0.JPG Cap Blanc. 64. Z1_IMG_4453_V1.JPG W okolicy Cap Blanc.